Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1 000 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office/Office 365, Edupage na užívateľskej úrovni; platformy na online vyučovanie
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
• podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii telesná výchova a ďalší aprobačný predmet - anglický jazyk, matematika, informatika a ďalšie.
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady:
• komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
• aktívny prístup k mimovyučovacím aktivitám,
• aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, alebo osobne doručiť na adresu: SPŠ technická, Hviezdoslavova 6,
052 01 Spišská Nová Ves, e-mail – [email protected] najneskôr do 25.05.2022.
Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí zároveň splnia kvalifikačné a odborné požiadavky.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Ing. Martin Kokoruďa, zástupca riaditeľa školy
053 4466249