FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Spojená škola, Zborov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 478, Zborov
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
400

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia: pedagogický zamestnanec v materskej škole
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe.
3. Motivačný list.
4. Doklady o vzdelaní.
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 17.9.2019.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy
- poštou na adresu Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
Riaditeľstvo SŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba
Mgr. Ivica Clementová
Tel. 0905 297 056, 054/4798211