FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 250, Križovany nad Dudváhom
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.4.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z . z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ďalšie požiadavky
Ostatné predpoklady:
občianska a morálna bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
aktívne ovládanie štátneho jazyka
riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita
znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
4. potvrdenie o pedagogickej praxe – min. 5 rokov
5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
8. návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č. 1. ( od 927,50 € do 1 038,50 € ).“

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť do 24.04.2019 do 12.00 hod. s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad, Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.


RSS Feed Widget