FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kalinčiakova 47, Trnava
Termín nástupu
1.7.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.4.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
47

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet, ASC agenda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu, Bedřicha Smetanu 11
917 08 Trnava

ako zriaďovateľ Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava, podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava
s nástupom 1. júla 2019 na päťročné funkčné obdobie.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
a/ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov
b/ absolvovanie prvej atestácie
c/ minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
d/ bezúhonnosť
e/ zdravotná spôsobilosť

Iné kritéria a požiadavky:
a/ organizačné a riadiace schopnosti
b/ znalosť príslušnej legislatívy
c/ osobnostné a morálne predpoklady
d/ ovládanie štátneho jazyka
f/ aktívna znalosť práce s PC

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi:
o profesijný životopis
o doklady o nadobudnutom vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
o potvrdenie o pedagogickej praxi
o písomný návrh koncepcie rozvoja školy
o doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
o potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
o čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
o Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
musí byť doručená na adresu: Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu,
Bedřicha Smetanu 11,
917 08 Trnava
najneskôr do 8. 4. 2019

Obálku označte heslom „Výberové konanie STKDN – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom písomne oznámené minimálne 7 dní pred jeho konaním.


RSS Feed Widget