FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tajovského ulica 3015/20, Poprad
Termín nástupu
1.5.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
67

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s MS Office - užívateľ
Vzdelanie
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods.5. alebo jej získanie podľa §61 ods.7. zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• min. 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo 5 rokov odbornej činnosti podľa §3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
• plná spôsobilosť na právne úkony
• občianska bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadované doklady a dokumenty :
• prihláška do výberového konania, vrátane uvedenia kontaktných údajov a korešpondenčnej adresy pre doručovanie oznámení a pozvánky na výberové konanie
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• overené kópie dokladov o absolvovaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj overené kópie dokladov o jeho ukončení
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy
• lekárske osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
• čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony
• písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov obsiahnutých v prihláške a jej prílohách


Miesto predkladania prihlášok:
Prihlášku do výberového konania je možné odovzdať osobne alebo doručiť poštovou prepravou na adresu: Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20, 058 01 Poprad.
Obálku s prihláškou a požadovanými dokumentami je potrebné označiť: "Výberové konanie na riaditeľa MŠ - neotvárať".

Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania: 20.3.2019 do 12:00h
Pre určenie termínu prijatia je rozhodujúci čas doručenia potvrdený prijímajúcou pečiatkou s vyznačením dátumu a času prijatia (dátum podania na poštovú prepravu nie je rozhodujúci).
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.


RSS Feed Widget