Filtre

Riaditeľ

Základná škola s MŠ, Horná Kráľová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 373, Horná Kráľová
Termín nástupu
25.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.2.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný druh školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších zmien,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- 1. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada
- znalosť príslušnej legislatívy
- organizačné a riadiace schopnosti
- osobnostné a morálne predpoklady
- občianska bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie uchádzača o odbornej praxi
- výpis registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
- stručný projekt rozvoja zariadenia
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 5písm.a) a v zmysle §14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. (Tlačivo nájdete na stránke školy)

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Horná Kráľová – neotvárať “ najneskôr do 4.februára 2019 na adresu:

ZŠ s MŠ Horná Kráľová
Školská 373
951 32 Horná Kráľová

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Školská 373
95132 Horná Kráľová
www.zseduhornakralova.edupage.sk
0377781241, 0377781247
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Čagalová
+421 377781241

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget