FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Materská škola, Dolný Lopašov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolný Lopašov 336, Dolný Lopašov
Termín nástupu
1.9.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 absolvovanie 1. atestácie,
 bezúhonnosť,
 základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v MŠ,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 doklad o 1. atestácii ,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 profesijný životopis,
 návrh koncepcie rozvoja školy,
 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať alebo osobne
doručiť v zalepenej obálke na adresu:
Obecný úrad Dolný Lopašov,922 04 Dolný Lopašov č. 79
Uzávierka prijímania prihlášok je 03. 08. 2018
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - Neotvárať“
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým
uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.


RSS Feed Widget