Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola, Seňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Seňa 507, Seňa
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
376

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie PC a Interaktívnej tabule
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka, PC a interaktívnej tabule,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 12. januára 2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:
Základná škola Seňa 507, 044 58 Seňa, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Číslo výberového konania: VK 2/2018ANJ

Kontaktné informácie Základná škola Seňa 507, 044 58 Seňa
www.zssena.edupage.sk


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Seňa 507
04458 Seňa
www.zssena.sk
0556962121
Kontaktná osoba
Mgr. Henrieta Kalapošová
055/6962121; 0910/897997

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget