FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Kráľovský Chlmec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
Termín nástupu
1.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
453

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základná znalosť práca s PC, internet, Microsoft Office
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ :
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Zoznam požadovaných dokladov
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Doklad o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- Overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Dátum podania žiadosti spolu s dokladmi:
do 30. júna 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.


RSS Feed Widget