Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Kráľovský Chlmec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
Termín nástupu
1.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
453

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základná znalosť práca s PC, internet, Microsoft Office
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ :
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Zoznam požadovaných dokladov
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Doklad o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- Overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Dátum podania žiadosti spolu s dokladmi:
do 30. júna 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
L. Kossutha 56
07701 Kráľovský Chlmec
www.zskossutkch.edupage.sk
0566321611
Kontaktná osoba
Mgr. Dana Hudáková
056/6321611

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget