FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola - Alapiskola, Bátka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bátka 172, Bátka
Termín nástupu
1.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
452

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
A. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia /
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie vyučovacieho jazyka - maďarského.
b) ovládanie štátneho jazyka,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 28.6.2017. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
• osobne na riaditeľstvo ZŠ – AI Bátka (do 15:00 hod. 28.6.2017),
• poštou na adresu: ZŠ – AI Bátka, Bátka 172, 980 21 Bátka


Termín výberového konania je do 8.7.2017.
Riaditeľstvo ZŠ – AI Bátka bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


RSS Feed Widget