FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola - Alapiskola, Bátka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bátka 172, Bátka
Termín nástupu
1.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
452

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet pokročilý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
a) ovládanie vyučovacieho jazyka-maďarského.
b) ovládanie štátneho jazyka,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj skúsenosti so žiakmi MRK.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
• osobne na riaditeľstvo ZŠ – AI Bátka (do 15:00 hod. 28.6.2017),
• poštou na adresu: ZŠ – AI Bátka, Bátka 172, 980 21 Bátka


Termín výberového konania je do 8.7.2017.
Riaditeľstvo ZŠ – AI Bátka bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


RSS Feed Widget