FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
Termín nástupu
1.3.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2017
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
163

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe psychológia,
• učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní (diplom, maturitné vysvedčenie, ...),
• doklad o zdravotnej spôsobilosti,
• výpis z registra trestov,
• životopis,
• v prípade požiadavky o pedagogickej činnosti aj doklad o dĺžke pedagogickej praxe.

V prípade záujmu potrebné doklady prosíme zaslať poštou na adresu: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 270, 065 48 Šarišské Jastrabie, s označením obálky „Škola otvorená všetkým“ do 27. 02. 2017.


RSS Feed Widget