FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
T. G. Masaryka 9, Lučenec
Termín nástupu
23.1.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.1.2017
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
138

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady spoločné pre všetky kategórie PZ a OZ:
podľa vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)

školský špeciálny pedagóg – VŠ 2. stupňa v štud. odbore špeciálna pedagogika -
pedagog. smer a päť rokov pedagog. alebo odbornej činnosti v oblasti šperciálnopedag. poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdeláv. potrebami, špeciálna pedagogika – nepedagog. smer a splnenie osobitnej kvalifik. požiadavky,
Ďalšie požiadavky
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
3. Motivačný list,
4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške),
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (od úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace),
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Písomné žiadosti zasielať na adresu:
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca
T. G. Masaryka 9
984 01 Lučenec
e-mail: czslc@stonline.sk
tel. číslo: 047/43 33 787
do 18. 01. 2017


RSS Feed Widget