FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Halič

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Družstevná 11, Halič
Termín nástupu
1.2.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2017
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
204

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je na výkon odbornej činnosti školského špeciálneho pedagóga splnením kvalifikačných predpokladov aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia v rámci projektu ŠOV
Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) práca s PC na pokročilej úrovni.
Zoznam požadovaných dokladov :
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú pracovnú pozíciu
2. Profesijný životopis
3. Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní (matrikou)
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a v požadovaných dokladoch.
Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu:
Základná škola s materskou školou Halič, Družstevná č.11, 985 11 alebo
emailom: zn453nim@zshalic.edu.sk najneskôr do 20.01.2017.
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov na základe pri-
ložených profesijných životopisov, ktorých pozve na pracovný pohovor naj-
neskôr do 24.1.2017.


RSS Feed Widget