FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Halič

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Družstevná 11, Halič
Termín nástupu
1.2.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
204

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
1. v študijnom programe sociálna pedagogika
2. v študijnom programe sociálna práca
3. v 3. v študijnom odbore pedagogika, zameranom na sociálnu pedagogiku,
4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky-
Najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia v rámci projektu ŠOV
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov :
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú pracovnú pozíciu
2. Profesijný životopis
3.Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní ( matrikou)
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žia-
dosti a v požadovaných dokladoch.
Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu:
Základná škola s materskou školou Halič, Družstevná č.11, 985 11 alebo
emailom: zn453nim@zshalic.edu.sk najneskôr do 20.01.2017.
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov na základe prilože-
ných profesijných životopisov, ktorých pozve na pracovný pohovor najneskôr
do 24.1.2017.


RSS Feed Widget