Filtre

Riaditeľ

Materská škola, Dolný Lopašov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolný Lopašov 336, Dolný Lopašov
Termín nástupu
1.9.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 absolvovanie 1. atestácie,
 bezúhonnosť,
 základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v MŠ,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 doklad o 1. atestácii ,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 profesijný životopis,
 návrh koncepcie rozvoja školy,
 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať alebo osobne
doručiť v zalepenej obálke na adresu:
Obecný úrad Dolný Lopašov,922 04 Dolný Lopašov č. 79
Uzávierka prijímania prihlášok je 30. 07. 2018
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - Neotvárať“
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým
uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Dolný Lopašov 336
92204 Dolný Lopašov
0337794180
Kontaktná osoba
Obec Dolný Lopašov
033/7794 102

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget